Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a https://rezgyongy.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) látogató, a https://rezgyongy.hu webáruházon (a továbbiakban: Webshop) keresztül vásárló, valamint az IUB™ Rézgyöngy Affiliate Program elnevezésű online partner programban (a továbbiakban: Partner Program) résztvevő partner (a látogató, a vásárló és a partner a továbbiakban: Felhasználó vagy Vásárló vagy Partner vagy együttesen Érintett) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Honlapon és a Webshopon keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá a Felhasználók, a Vásárlók, illetve a Partnerek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit. Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak, amelyek az alábbi linken keresztül érhető el: https://rezgyongy.hu/uzlet/  valamint https://rezgyongy.hu/partner/ .

A Honlap, a Webshop és a Partner Program üzemeltetője, az ADEXILIS Hungary Kft. (1093 Budapest, Boráros tér 2. IV. em. 19/A; Cg.: 01-09-291447; Adószám: 25829127-2-43, az adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő). A Szolgáltató elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogytv.), az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy GDPR”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. Törvény („Grtv.”), valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint.

 A Honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával a Felhasználó elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Honlapról értesült.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

Fogalmak

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása,  törlése és megsemmisítése.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltató által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

  1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN

 

1.1       A HONLAP SZERVER NAPLÓZÁSA

 

A Honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét a szolgáltatások működésének biztosítása céljából. Ennek során az alábbi adatok kezelésére kerül sor: IP cím, eszköz és böngésző adatok, amelyek önmagukban az Érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a Felhasználó. A Webshopot a WooCommerce webshop szoftver működteti, részletes adatkezelési tájékoztatójuk itt érhető el: https://woocommerce.com/.

Igénybevett adatfeldolgozók:

 

Név: Tycmo kft.

Elérhetőség: bors@tycmo.hu

Adatfeldolgozói Feladat: online tárhely biztosítása, webshop technikai feltételeinek biztosítása

 Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

 A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, és a külső szolgáltatók a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (például IP cím­, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére az alábbi elérhetőségen: http://www.google.com/analytics/

A honlap a Facebook, a Google+, Instagram szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a facebook.com, a plus.google.com, twitter.com, instagram.com és a youtube.com címeken elérhető szolgáltatók szerveréhez.]

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a https://www.facebook.com/privacy/explanation; http://www.google.com/intl/hu/policies; https://help.instagram.com címeken adnak részletes felvilágosítást.

1.2       A HONLAP COOKIE KEZELÉSE

 

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a Felhasználó egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, így többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek például online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik egy weboldal használatát a Felhasználók számára.

A Szolgáltató sütiket a Felhasználók azonosítása, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása és az adatvesztés megakadályozása céljából használ.

1.2.1    Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók böngészhessék Honlapunkat, használják annak funkciót, pl. többek között a Felhasználó által az adott oldalon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a Honlapunk használatát.

1.2.2    Használatot elősegítő sütik

Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak a Szolgáltató számára, hogy megjegyezhesse a Felhasználó Honlappal kapcsolatos választásait vagy az általa szolgáltatott információkat, mint például felhasználónév, nyelv, régió, amelyben a Felhasználó tartózkodik. Ezek segítségével tudja a Szolgáltató leginkább a Felhasználók igényeihez igazítani a Honlapot. Ezek, a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

1.2.3    Külső szolgáltatók cookie kezelése a Honlapon:

A Honlapon az alábbi külső szolgáltatók helyeztek el sütiket:

 

Szolgáltató Részletes információ a sütikről
google.com/analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Facebook https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
Instagram https://help.instagram.com
UniCredit Bank https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/penzugyi_informaciok/adatvedelmi_tajekoztato.html

http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

1.2.4    Sütik engedélyezése vagy tiltása

A sütik kezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a Honlapon található „Elfogadom” gomb megnyomásával adja meg.

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne-e sütiket engedélyezni vagy nem. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, úgy Honlapunkról automatikusan elnavigáljuk.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Felhasználóink nem lesznek képesek Honlapunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Chrome Firefox Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 8 Safari

Amennyiben segítségre van szüksége a cookie-k beállításával vagy törlésével kapcsolatban, kérem, jelezze a jelen Tájékoztató VI. pontjában foglalt elérhetőségeken.


1.3       Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

 

Amennyiben a Webshop használata vagy a https://rezgyongy.hu történő vásárlás során a Vásárlónak kérdése, problémája van, egyéb célból kapcsolatfelvételt kezdeményez a Szolgáltatóval, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken, illetve a „Kapcsolat” menüponton keresztül kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

Adatkezelés Célja:                 Vásárlók tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban, kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége

Adatkezelés Jogalapja:          Érintett hozzájárulása

Kezelt Adatok Köre:              név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, és az üzenetben megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés Időtartama:      az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig

 A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a VI. pontban foglalt elérhetőségeken.

 

1.4       Adatkezelés a hírlevélre történő feliratkozás során

 

A hírlevélre a Honlapon keresztül lehet regisztrálni a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a Webshop oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A hírelvélről történő leiratkozás lehetősége a Szolgáltató által küldött hírlevél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségen történő kéréssel. A hírlevélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzátartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségen történő adat törlési igény esetén 10 munkanapon belül.

Adatkezelés Célja:                 gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések

Adatkezelés Jogalapja:          Érintett hozzájárulása

Kezelt Adatok Köre:              e-mail cím, dátum, időpont és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás

Adatkezelés Időtartama:       Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

 

A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a VI. pontban foglalt elérhetőségeken, illetve a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. 

1.4.1    Igénybevett adatfeldolgozók

A Szolgáltató a hírlevelek kiküldéséhez a MailChimp nevű szolgáltatót használja. A MailChimp szolgáltatásról és adatkezeléséről bővebb információ elérhető az alábbi oldalon: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Név: The Rocket Science Group, LLC

Elérhetőség: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA

Adatfeldolgozói Feladat: hírlevelek kiküldése

  1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS SORÁN

 

2.1       Vásárlás

 

A Vásárló választása szerint regisztrálhat a Webshopba egy adott és későbbi vásárlásaihoz szükséges személyes adatinak megadásával; vásárolhat regisztráció nélkül; illetve regisztráció nélkül, azzal, hogy kéri személyes adatinak tárolását a következő vásárlások megkönnyítéséhez.

 

Adatkezelés Célja:                 Webáruházba történő biztonságos belépés, vásárlás, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás

Adatkezelés Jogalapja:         a regisztrációval kapcsolatos adatok: érintett hozzájárulása;

a vásárlással kapcsolatos adatok tekintetében: Ekertv. 13/A. §;

a számla kiállítása és megőrzése tekintetében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése

 

Kezelt Adatok Köre:              bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó; név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke)

 

Adatkezelés időtartama:      regisztráció során megadott adatok tekintetében: az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év;

vásárlás tekintetében: 5 év;

számla tekintetében: 8 év

 

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában terméket értékesíteni a Vásárló részére.

 2.1.1    Adattovábbítás

Bankkártyásfizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6) kezeli.

A Vásárló a bankkártyás fizetéssel és jelen Tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által a Honlap felhasználói adatbázisában tárolt, alábbiakban feltűntetett személyes adatai átadásra kerüljenek az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja a Vásárlók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Adattovábbítás Címzettje Továbbított Adatok Adattovábbítás Jogalapja
UniCredit Bank Hungary Zrt. felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím Érintett hozzájárulása
UPS Magyarország Kft. (2220 Vecsés, Airport City Logistic Park, G épület
Lőrinci utca 154.)
címzett neve, címe, a rendelés értéke Postatv. 54. § (1) bekezdése.
GLS Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Európa u. 2.) címzett neve, címe, a rendelés értéke Postatv. 54. § (1) bekezdése.
DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 14.B ép.) címzett neve, címe, a rendelés értéke Postatv. 54. § (1) bekezdése.
TNT Express Hungary Kft. (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) címzett neve, címe, a rendelés értéke Postatv. 54. § (1) bekezdése.

Valamint: Webshippy Magyarország Kft. (1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.) | Címzett neve, címe, a rendelés értéke | Postatv. 54. § (1) bekezdése.

2.1.2    Igénybe vett adatfeldolgozók

 

Név Elérhetőség Adatfeldolgozói Feladat
Tycmo kft. bors@tycmo.hu online tárhely biztosítása

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

KBOSS.hu Kft (www.szamlazz.hu) 1031 Budapest, Záhony utca 7. számlázási szolgáltatások
Konnekt Számviteli és Könyvvizsgáló Kft. 1132 Budapest, Váci út 64/c.

ildiko.fodor@konnektor.hu

könyvelési szolgáltatások

 

2.2       Kosárelhagyás

Ha a Vásárló úgy lép ki a Webáruházból, hogy a kosarába helyezett termékeket nem vásárolta meg, a rendszer néhány óra múlva erről értesítő e-mailt küld.

 

Adatkezelés Célja:                  Webáruházban történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre történő figyelmeztetés

Adatkezelés Jogalapja:            Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése

Kezelt Adatok Köre:                dátum, időpont, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek, azok ára, mennyisége, a termékek végösszege

Adatkezelés Időtartama:        Vásárló kérésére történő törlésig

 

Az értesítő e-mail küldésének letiltását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a VI. pontban foglalt elérhetőségeken.

 Igénybevett adatfeldolgozók

Név Elérhetőség Adatfeldolgozói Feladat
Tycmo kft. bors@tycmo.hu online tárhely biztosítása

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

 

2.3       Hírlevélre történő feliratkozás a Webshopban

 

A hírlevélre a Webshopban is lehet regisztrálni.

A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A hírelvélről történő leiratkozás lehetősége a Szolgáltató által küldött hírlevél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségen történő kéréssel. A hírlevélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzátartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségen történő adat törlési igény esetén 10 munkanapon belül.

Adatkezelés Célja:                 gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések

Adatkezelés Jogalapja:          Érintett hozzájárulása

Kezelt Adatok Köre:              e-mail cím, dátum, időpont és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás

Adatkezelés Időtartama:       Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

 

A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a VI. pontban foglalt elérhetőségeken, illetve a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. 

2.3.1    Igénybe vett adatfeldolgozók

A Szolgáltató a hírlevelek kiküldéséhez a MailChimp nevű szolgáltatót használja. A MailChimp szolgáltatásról és adatkezeléséről bővebb információ elérhető az alábbi oldalon: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Név: The Rocket Science Group, LLC

Elérhetőség: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA

Adatfeldolgozói Feladat: hírlevelek kiküldése

 

2.4       Panaszkezelés

 

Amennyiben a Vásárlónak a Szolgáltató termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Adatkezelés Célja:                 Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés Jogalapja:          Fogytv. 17/A. § (7) bekezdése

Kezelt Adatok Köre:              név, cím, vásárolt termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása

Adatkezelés Időtartama:      visszáru-bizonylatok: 8 év;

a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében: 5 év

 

III.        SZEMÉLYES ADATKEZELÉS A PARTNER PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN

 

3.1       Regisztráció

A Partner a Partner Programba való belépéshez regisztrál – a Honlapon elhelyezett űrlapon – személyes adatainak megadásával.

 

Adatkezelés Célja:                 a Partner Programba való belépés, a Honlapra történő biztonságos belépés, a Partner azonosítása, a vele való kapcsolattartás, a Partner teljesítményének mérése, a jutalék kifizetésének dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás

Adatkezelés Jogalapja:         a regisztrációval kapcsolatos adatok: érintett hozzájárulása;

a jutalék kifizetése tekintetében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése

Kezelt Adatok Köre:              bejelentkezéshez szükséges e-mail cím, jelszó és partnerkód; név, számlázási cím, e-mail cím

Adatkezelés időtartama:      regisztráció során megadott adatok tekintetében: az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év;

a jutalék kifizetése tekintetében: 8 év

 

Felhívjuk a Partnerek figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában a Partner regisztrációját elfogadni.

 3.2       Adattovábbítás

A Szolgáltató személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Partner egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató tehető felelőssé. A Szolgáltató az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adattovábbítás Címzettje Továbbított Adatok Adattovábbítás Jogalapja
UniCredit Bank Hungary Zrt. felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím Érintett hozzájárulása
     
Név Elérhetőség Adatfeldolgozói Feladat
Tycmo kft. bors@tycmo.hu online tárhely biztosítása

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

KBOSS.hu Kft (www.szamlazz.hu) 1031 Budapest, Záhony utca 7. számlázási szolgáltatások
Konnekt Számviteli és Könyvvizsgáló Kft. 1132 Budapest, Váci út 64/c.

ildiko.fodor@konnektor.hu

könyvelési szolgáltatások

 

3.3       Hírlevélre történő feliratkozás a Partner Programba való belépés során

 

A hírlevélre a Partner Programba való regisztráció során is fel lehet iratkozni.

A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A hírelvélről történő leiratkozás lehetősége a Szolgáltató által küldött hírlevél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségen történő kéréssel. A hírlevélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzátartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségen történő adat törlési igény esetén 10 munkanapon belül.

Adatkezelés Célja:                 gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések

Adatkezelés Jogalapja:          Érintett hozzájárulása

Kezelt Adatok Köre:              e-mail cím, dátum, időpont és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás

Adatkezelés Időtartama:       Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

 

A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a [•] pontban foglalt elérhetőségeken, illetve a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. 

3.3.1    Igénybe vett adatfeldolgozók

A Szolgáltató a hírlevelek kiküldéséhez a MailChimp nevű szolgáltatót használja. A MailChimp szolgáltatásról és adatkezeléséről bővebb információ elérhető az alábbi oldalon: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Név: The Rocket Science Group, LLC

Elérhetőség: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA

Adatfeldolgozói Feladat: hírlevelek kiküldése

 

  1. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

A személyes adatok biztonságos tárolása a Szolgáltató szerverén történik.

A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

  1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 

ADEXILIS Hungary Kft.

székhely: 1093 Budapest Boráros tér 2. IV. em. 19/A.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-291447

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

e-mail cím: info@adexilis.com

VII.       ÉRINTETT JOGAI

 

7.1       Általános rendelkezések

 

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató az Érintett alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztató VIII. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.2       Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

 

7.2.1    Hozzáférés joga

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett álalt kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

7.2.2    A helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

7.2.3    A törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

7.2.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

(i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

(iii) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

7.2.5    Értesítési kötelezettség

 

A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

7.2.6    A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozási jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az Érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.2.7    Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

7.2.8    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (i) az Érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (ii) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan jogszabály teszi

lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (iii) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Érintett jogainak érvényesülése érdekében az Érintettnek joga van arra, hogy a Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7.2.9    Adatvédelmi incidens*

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

* Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

VIII.      FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

 

Minden olyan személy, aki az Infotv. megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az Érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz a VI. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Amennyiben az Érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

  1. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon tette közzé, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről az Érintetteket a Honlapon közzétett közleményben, valamint a regisztrált Vásárlók tekintetében a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenetben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal.

Kelt: Budapest, 2018.05.09.